Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Μείωση και αναδιάταξη της ύλης στα Μαθηματικά του Ενιαίου Λυκείου και του Γυμνασίου


Οι αλλαγές αφορούν στην παράληψη ολόκληρων ενοτήτων, τμημάτων ενοτήτων, εργασιών, και σε κάποιες περιπτώσεις στην παράλειψη εφαρμογών και ασκήσεων. Παρουσιάζουμε ανά τάξη κάποιες από τις βασικότερες αλλαγές που προτείνονται και την τεκμηρίωση τους.
Πηγή: ΟΕΦΕ
Οι αλλαγές στην ύλη είναι υπό συζήτηση και το υπουργείο παιδείας θα πάρει οριστικές αποφάσεις για το τι θα ισχύσει τον Σεπτέμβριο.

* Στην Α΄ Γυμνασίου υπάρχουν μειώσεις σε παραγράφους από τα πρώτα τρία κεφάλαια της Άλγεβρας όπου ήδη έχουν αντιμετωπιστεί στο Δημοτικό σχολείο. Επίσης αφαιρούνται τα προβλήματα εξισώσεων καθώς μελετούνται διεξοδικά στην Β΄ Γυμνασίου και στην παρούσα τους μορφή δεν αναδεικνύουν τη σημασία των εξισώσεων στην επίλυση τους. Τέλος μεταφέρεται μέρος του 7ου κεφαλαίου στην Β΄ Γυμνασίου, για μια πιο ισορροπημένη κατανομή της ύλης.

* Στη Β΄ Γυμνασίου αφαιρείται η επίλυση τύπων λόγω της ιδιαίτερης γνωστικής δυσκολίας που έχουν για μαθητές αυτής της ηλικίας. Στη Γεωμετρία εξαιρούνται οι παράγραφοι που αναφέρονται στα διανύσματα, λόγω του ότι οι μαθηματικές πτυχές της έννοιας είναι αρκετά δυσνόητες για αυτή την ηλικία των μαθητών και οδηγούν σε συμπεριφορές χειρισμού συμβόλων και όχι κατανόησης.

* Στη Γ΄ Γυμνασίου εξαιρούνται παράγραφοι και υποπαράγραφοι του 1ου κεφαλαίου της Άλγεβρας, που θα διδαχθούν στην Α΄ Λυκείου, με ταυτόχρονη εξαίρεση εφαρμογών και ασκήσεων. Τα εξαιρούμενα είναι τεχνικά και δύσκολα τμήματα της ύλης που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της Γ΄ Γυμνασίου, που είναι η εισαγωγή στον αλγεβρικό λογισμό. Στη Γεωμετρία εξαιρούνται από την διδασκαλία παράγραφοι του 1ου κεφαλαίου, επειδή οι σχετικές έννοιες αναπτύσσονται διεξοδικά στην Α΄ Λυκείου.

* H μείωση και η αναδιάρθρωση της ύλης της Άλγεβρας Α΄ και Β΄ Λυκείου προβλέπει να αφαιρεθούν θέματα που έχουν διδαχθεί στο γυμνάσιο, όπως ανισώσεις πρώτου βαθμού, απλά γραμμικά συστήματα 2x2 κ.α., και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών μέσα από την ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων τους, καθώς και τη χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων. Επίσης, για την καλύτερη διαχείριση της ύλης, και με δεδομένο ότι η διδακτέα ύλη της Α΄ Λυκείου θεωρείται «φορτωμένη», μεταφέρεται η τριγωνομετρία της Α΄ Λυκείου στην Β΄ Λυκείου. Παράλληλα, για να μην επιβαρυνθεί η διδακτέα ύλη της Β΄Λυκείου, αφαιρούνται ορισμένοι παράγραφοι της διδακτέας ύλης της τριγωνομετρίας Β΄ Λυκείου.

* Από τη διδακτέα ύλη της Γεωμετρίας Α΄ και Β΄ Λυκείου αφαιρούνται τα Βασικά Γεωμετρικά σχήματα (κεφάλαιο 2 της Α΄ Λυκείου) το οποίο περιέχει ύλη γνωστή από το Γυμνάσιο και τα Στερεά σχήματα (κεφάλαιο 13 της Β΄ Λυκείου). Αφαιρούνται επίσης τμήματα της ύλης που η παρουσίαση τους είναι αποσπασματική (όπως τα εγγράψιμα τετράπλευρα από την ύλη της Α΄ Λυκείου). Τέλος το κεφάλαιο της ομοιότητας μεταφέρεται από την Α΄ Λυκείου στη Β΄ Λυκείου ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση της ύλης της Α΄ Λυκείου, χωρίς να επιβαρύνει την αντίστοιχη ύλη της Β΄ Λυκείου, λόγω της αφαίρεσης του κεφαλαίου 13.

* Αναφορικά με τα μαθηματικά της Β΄Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αφαιρούνται από τη διδακτέα ύλη τμήματα που περιέχουν έννοιες γνωστές στους μαθητές (προβολή διανύσματος σε διάνυσμα), ή η διαπραγμάτευσή τους δεν συνεισφέρει επιπλέον στην εννοιολογική κατανόηση αλλά μόνο στον αλγεβρικό χειρισμό εξισώσεων, όπως η γενική εξίσωση κωνικών τομών. Επίσης αφαιρούνται η Ευκλείδεια Διαίρεση και η Διαιρετότητα γιατί μετά την αφαίρεση από την ύλη τα προηγούμενα χρόνια του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη και των Πρώτων Αριθμών, αποτελούν δύο ξεκομμένες ενότητες που δεν προσφέρουν ουσιαστική γνώση στον μαθητή.

* Από τη διδακτέα ύλη των Μαθηματικών Γ΄Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης αφαιρούνται τμήματα που αφορούν αποκλειστικά σε μηχανιστικούς υπολογισμούς που γίνονται χωρίς να απαιτείται μαθηματική κατανόηση (κανόνες De L’ Hospital) ή η κατανόηση τους δεν είναι εύκολη από τους μαθητές (αόριστο ολοκλήρωμα). Ειδικότερα, όσον αφορά στο αόριστο ολοκλήρωμα, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν πράξεις μεταξύ συνόλων συναρτήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση κανόνων και τεχνικών ολοκλήρωσης χωρίς ουσιαστική κατανόηση. Επιπλέον η διδασκαλία του αορίστου ολοκληρώματος δεν έχει ουσιαστικό νόημα, από τη στιγμή που έχει ήδη αφαιρεθεί από τη διδακτέα ύλη το κεφάλαιο των διαφορικών εξισώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου